Internetowe

Centrum

Informacji

Multimedialnej  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) otwarto dnia 1 grudnia 2005 roku w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju.
Powstanie Centrum jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Główne cele projektu:
-
wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
- ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.
- zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
- wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.
- wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
- wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
- wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
- umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
- stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym
powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieć Internet.W ramach projektu Biblioteka Szkolna w Horyńcu-Zdroju otrzymała sprzęt komputerowy i oprogramowanie: 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows XP, ma zainstalowany pakiet Office 2003, program antywirusowy. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu. Udostępniane również są programy multimedialne: „Wielki multimedialny atlas świata”, „Encyklopedia PWN”, „Słowniki PWN”, oraz wiele innych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------