-------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WSZAWICY W SZKOLE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DZIECKA DO NAUKI W SZKOLE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

PROCEDURY WŁASNE - KRADZIEŻ

PROCEDURY WŁASNE-AGRESJA

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURY WYPADKOWE

-------------------------------------------------------------------------------------------------