Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

       

 

 

MENU

Strona główna

Program szkoły

Kadra pedagogiczna

Uczniowie        

Plan lekcji        

Samorząd szkolny

Patron szkoły

Kółka zainteresowań

Nasza miejscowość

Kalendarz roku szkolnego        

Galeria zdjęć

Publikacje nauczycieli

Kronika

Linki

Archiwum

Klasy 0   

Egzamin klas VI  

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny  

Horyniecplay

 

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny
 2008/2009

www.edukator.org.pl


Kliknij na logo

 

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś

gościem na naszej stronie

 


 

 

Kapitał Ludzki  ==>> zobacz więcej


PER ASPRA AD ASTRA


W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju realizowała projekt PER ASPERA AD ASTRA - inwestujemy w zajęcia pozalekcyjne. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany przez szkolę polegał na organizowaniu i prowadzeniu zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności obejmujących:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, oraz - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych.


W szkole zorganizowano następujące formy zajęć, w których od września 2008 roku do czerwca 2009 roku uczestniczyło w sumie 183 uczniów klas I – VI:- zajęcia matematyczne z wykorzystaniem pracowni komputerowej i programów multimedialnych,  kółka przyrodnicze,  kółka języka angielskiego, kółka matematyczne, kółka techniczne dla dziewcząt i dla chłopców, kółka informatyczne, zajęcia logopedyczne i warsztaty motywacyjno-wzmacniające.
Podczas zajęć matematycznych zorganizowanych w pracowni komputerowej trzy 9-cio osobowe  grupy uczniów klas IV, V i VI pracowały na EDU ROM-ach, poszerzając wiedzę matematyczną i doskonaląc swoje umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce.


Kółko przyrodnicze dla trzecioklasistów odbywało się dwa razy w tygodniu, a prowadziła je Pani mgr Janina Bijowska.  Ustalona tematyka zajęć miała na celu  rozbudzenie u dzieci ciekawości obserwowania przyrody, a  jednocześnie wykształcenia umiejętności, które ułatwią im  przyswajanie treści programowych z przedmiotu „przyroda” na II etapie kształcenia.  Uczniowie m. in. obserwowali porosty w naturalnym środowisku, prowadzili hodowlę fasoli, poznali technikę pracy z mikroskopem, wyznaczali kierunki na widnokręgu oraz rysowali przedmioty w skali.


Kółko przyrodnicze dla czwartoklasistów prowadziła raz w tygodniu po dwie godziny Pani mgr Krystyna Urban. Uczęszczało na nie 12 uczniów klas czwartych, którzy bardzo chętnie realizowali powierzone im zadania. Zajęcia te pozwoliły dostrzec i zrozumieć wzajemne zależności zachodzące w przyrodzie. Uczniowie doszli do wniosku, że wszystkie elementy przyrody wzajemnie na siebie wpływają i od siebie zależą: woda, powietrze, gleba, rośliny, zwierzęta oraz ludzie. Podczas zajęć uczniowie założyli akwarium z pełnym wyposażeniem, co bardzo cieszyło nie tylko uczestników zajęć. Uczniowie codziennie dokarmiali rybki i dbali o czystość akwarium. Założyli również szkolną działkę, na której zasiali kwiaty i warzywa pochodzące między innymi od naszych partnerów  z innych krajów, z którymi współpracujemy w ramach programu Comenius „Młodzi ogrodnicy porozumiewają się nawzajem”. Pracując na działce szkolnej łatwo dostrzegli wpływ zieleni na samopoczucie człowieka. Zadania kółka przyrodniczego  zostały zrealizowane. Dzięki tym zajęciom uczniowie będą lepszymi obserwatorami zjawisk przyrodniczych i bardziej odpowiedzialnymi za środowisko, w którym  żyją.


W zajęciach kółka przyrodniczego klas VI prowadzonych przez panią mgr Barbarę Jóźwik-Przednowek uczestniczyły dzieci wykazujące zainteresowanie przyrodą od strony praktycznej. Na pierwszym spotkaniu została ustalona forma zajęć- zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w miarę potrzeb godziny były blokowane na wyjścia w teren. Założenia dotyczące tematyki zajęć to poznanie i przejście ścieżek przyrodniczych w naszej gminie, poznanie ich walorów, nauka orientowania się w terenie, poznanie znaków turystycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w Lubaczowie. Miesiąc XI - poznanie walorów przyrodniczych ścieżki dydaktyczno- kulturowej „Dębisko- Kruszyna” połączone z spotkaniem z przedstawicielką miejscowości Radruż,  byłą nauczycielką Jadwigą Zarembą. Spacerując ścieżkami dzieci poznawały drzewa i krzewy występujące w naszej okolicy i zbierały materiały do albumu liści. Miesiąc XII to nawiązanie współpracy z Leśnictwem Brusno i przejście ścieżką dydaktyczną „ Nad Niwą”. Leśniczy zapoznał dzieci z oznakowaniami drzew w lesie, znakami leśnymi i zasadami zachowania się w lesie. Na prośbę leśniczego dzieci uprzątnęły ze śmieci wycinkę drzew. Spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem.
W miesiącu XII dzieci uczestniczyły również w zajęciach prowadzonych w pracowni komputerowej, gdzie pracowały na EDU- ROM-ach PRZYRODA. W miesiącu I dzieci wzięły udział w wyjeździe do Załuża, gdzie spotkały się z opiekunem ośrodka szkoleniowego Rezerwatu Jedlina. Dzieci przeszły również ścieżką przyrodniczą Jedlina, wysłuchały bardzo ciekawego wykładu o drzewostanie rezerwatu i żyjących tu zwierzętach. Spotkanie zostało zakończone wspólnym ogniskiem. W ramach realizacji zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne: kompasy, które zostały użyte podczas wędrówek po lesie oraz stacja meteorologiczna, która posłuży do realizacji dalszych zajęć.
W drugim okresie skoncentrowali działania na praktycznym wykorzystaniu wiedzy przyrodniczej i szukaniu możliwości  prezentacji zdobytej wiedzy na różnego rodzaju konkursach przyrodniczych i ekologicznych. Pozwoliło to dzieciom w sposób praktyczny spojrzeć na świat przyrody, pokazało do czego może służyć wiedza zdobyta w szkole i jak należy ją wykorzystywać w przyszłości. W miesiącu styczniu grupa „ Młodego badacza przyrody” uczestniczyła w spotkaniu wyjazdowym z przedstawicielami Nadleśnictwa Lubaczów w Załużu, gdzie w rezerwacie Jedlina mieści się Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z ścieżką edukacyjno - przyrodniczą. Dzieci przeszły bardzo ciekawą ścieżką wysłuchały wykładu przedstawicieli leśnictwa i wzięły udział w mini konkursie wiedzy o lesie. Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Lubaczów. Miesiąc luty poświecony był dokarmianiu zwierząt i pielęgnacji zwierząt domowych. Mówili o prostych domowych sposobach wykonywania karmników. W tym też miesiącu wykorzystywali zakupione pomoce dydaktyczne, wyruszali w teren rozpoznawać tropy zwierzyny i za pomocą kompasów orientowali się w terenie. W miesiącu marcu grupa z wykorzystaniem zakupionych pomocy przystąpiła do budowy małej stacji meteorologicznej i wykorzystania jej w sposób praktyczny. W kwietniu na spotkaniu wyjazdowym uczniowie szukali w parku w Łańcucie oznak wiosny, jak również poznali nietypowe rośliny w oranżerii oraz zapoznali się z hodowlą roślin w storczykarni. W drugiej połowie kwietnia skoncentrowali się na zorganizowaniu i wzięciu udziału w szkolnym konkursie ekologicznym w ramach obchodów Dnia Ziemi. W miesiącu maju młodzi przyrodnicy znaleźli w Internecie,  zgłosili szkołę i przygotowali materiały do dwóch konkursów „Dbajmy o środowisko - to takie proste” i „Czysty las”. Zajęli się (wykorzystując wiedzę zdobytą w storczykarni w Łańcucie) hodowlą rośli doniczkowych i ukwiecaniem terenu szkoły.


Na zajęcia kółka języka angielskiego prowadzone przez  Panią mgr Oksanę Ravlyk uczęszczało  27 uczniów z klas IV,  V i VI. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach : grupa 1 - o wyższym poziomie zaawansowania  licząca 13 osób i grupa 2 - o średnim stopniu zaawansowania licząca 14 osób. Spotkania odbywały się po południu dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć w grupie 1 wykorzystywano zakupione dla każdego ucznia podręczniki Macieja Mataska „Gramatyka angielska dla początkujących”, wydawnictwa „Handybooks” oraz program komputerowy „Euro plus dla nastolatków” poziom 2, źródła internetowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strona internetowa: www.anglomaniacy.pl. Grupa druga wykorzystywała podręcznik „Welcome 3”, gramatyka języka angielskiego   oraz program komputerowy „Euro plus dla nastolatków” poziom 1.       Zajęcia z kółka języka angielskiego dla klas III obejmowały 2 godziny tygodniowo i były prowadzone przez Panią Sietłanę Panast we wtorki. Na zajęcia uczęszczało 10 osób. Uczniowie tej grupy uczyli się z podręcznika „Follow me” (Część I), a nauka przeplatana była  z elementami zabawy. Dzieci chętnie  powtarzały wyrazy i czytały dialogi, tłumaczyły je na język polski. Uczyły się  także na pamięć wierszyków, piosenek,  rymowanek. Duży nacisk położono na przyswajanie przez uczniów całych zwrotów przydatnych w codziennej komunikacji.  Na zajęciach uczniowie opanowali wiedzę i umiejętności dotyczące: modalnych czasowników  „ can”, „must”,  „mustn’t”, przyimków czasu, miejsca oraz  czasów gramatycznych – Present Simple, Present Continuous. Uczniowie poszerzyli wiedzę i umiejętności dotyczące: opisywania osób, cech charakteru, opisywania   przedmiotów szkolnych, regulaminu szkolnego i rozkładu zajęć oraz słownictwa dotyczącego podróżowania, sposobów podróżowania i środków transportu. Byli wprowadzani w świat języka obcego przez różnorodne działania rozwijające podstawowe umiejętności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie i pisanie.


Zajęcia w klasach IV-V prowadzone również przez Panią Sietłanę Panast odbywały się regularnie w poniedziałki i obejmowały 2 godziny. Celem zajęć było wprowadzenie uczniów w świat  języka obcego  przez różnorodne sprawności  językowe: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie i pisanie. Na zajęcia uczęszczało 12 osób. Trzeba zaznaczyć, że uczniowie chętnie brali udział w takich zajęciach pozalekcyjnych. Uczyli się oni z podręcznika „Follow me”. Realizowane były takie zagadnienia jak: opisywanie osób i ich samopoczucia, kraje i narodowości, języki obce oraz tematy gramatyczne: czas Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne, odmiana czasownika „to be” w czasie Past Simple. Uczniowie mieli nie tylko możliwość poznania nowego słownictwa, ale również zastosowania go w dialogach sytuacyjnych i grach językowych. Uczyli się także angielskich przysłów związanych z pewną tematyką i zadaniem uczniów było podanie ich polskich odpowiedników.
Po zakończeniu uczenia się każdego tematu uczniowie robili ćwiczenia powtórzeniowe – samoocenę, która umożliwiała im samodzielną ocenę własnych postępów, motywowała do przejęcia odpowiedzialności za wyniki własnej pracy. Uczniowie  czytali teksty i poznawali wiele ciekawych faktów z różnych dziedzin, rozwiązywali quizy, odrabiali także zadania z zeszytów ćwiczeń, które zawierają ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo i struktury gramatyczne, ćwiczenia usprawniające czytanie ze zrozumieniem i pisanie według wskazówek. Stosowane przez nauczyciela metody to wykład, rozmowa i ćwiczenia na komunikację.


Na zajęcia kółka matematycznego „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PITAGORASEM” uczęszczało łącznie 48 uczniów (15 w klasach III, 12 w IV, 12 w V i 12 w VI). Z grupą uczniów klas trzecich pracowała Pani mgr Janina Bijowska, piątych mgr Zofia Zagrodzka, a z uczniami klas czwartych i szóstych Pani Anna Bizior. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności. Rozwijali umiejętność pracy z tekstem matematycznym. Uczniowie rozwiązywali zadania z arytmetyki, algebry i geometrii. Zainteresowaniem cieszyły się zadania z zastosowaniem anaglifów i układanie różnych figur tangramowych, zadania logiczne – szarady i łamigłówki matematyczne oraz zadania ukazujące zastosowanie matematyki w praktyce.


Zajęcia techniczne dla dziewcząt prowadziła mgr Monika Wużyńska, a dla chłopców  mgr Andrzej Szczygielski.  Założone cele i zadania zostały osiągnięte i zrealizowane. Zajęcia techniki pomogły dziewczynkom poznać tajniki wyszywania i haftowania. Pozwoliły one również przebrnąć przez pierwsze trudności w posługiwaniu się igłą, szydełkiem oraz drutami. Dziewczynki na zajęciach uczyły się wyszywać różnymi ściegami: fastryga, stębnówka, sznureczek, łańcuszek oraz ściegiem dzierganym. Uczyły się też przyszywać różnego rodzaju guziki. Po praktycznych ćwiczeniach  wyszywania ściegów na próbce, uczestniczki samodzielnie wykonały poduszeczki na igły oraz zakładki do książki. Bardzo trudnym okazał się haft Richelieu i dlatego wyszywały one  elementy najłatwiejsze. Tym ściegiem wykonały tylko małe serwetki – podstawki. W II semestrze skupiły się na technice dziergania szydełkiem oraz haftu krzyżykowego. Dziewczęta spróbowały również swoich sił w dzierganiu na drutach.  Wykonały na zajęciach wiele prac, które upiększyły hall szkoły. Samodzielnie wykonane szydełkowe paski do sukienki lub spodni oraz pokrowce na telefon komórkowy stały się bardzo pomysłowym prezentem dla najbliższej osoby. Nieoceniona okazała się pomoc pani Teresy Kosak, która zna się na hafciarstwie i wiele razy pomagała dziewczynkom przy wyszywaniu.Chłopcy podczas zajęć technicznych poznawali pojęcia związane z prądem elektrycznym. Poznawali oznaczenia na schematach urządzeń elektrycznych. Uczyli się odczytywania schematów elektrycznych oraz projektowali własne proste układy elektryczne. Uczniowie wykonywali proste pomiary (napięcia, natężenia oraz oporu). Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę na zajęciach praktycznych z wykorzystaniem prostych zestawów montażowych obwodów elektrycznych. Montowali między innymi układy składające się ze źródła prądu i jednego odbiornika, kilku odbiorników oraz przełączników. Uczniowie poznawali również przewodność różnych materiałów oraz ich zastosowanie, zasadę działania światełek choinkowych oraz próbowali wykonać obwody składające się z kilku żarówek połączonych szeregowo i równolegle. Omawiane również były odnawialne źródła energii elektrycznej oraz jej zastosowanie. Na zajęciach uczniowie montowali prosty układ składający się z baterii słonecznych oraz żarówki lub silniczka elektrycznego. Przy użytkowaniu „Klasowego zestawu do elektryczności” uczniowie uczyli się obsługi lutownicy oraz zasad związanych z wykonywaniem połączeń lutowanych (przylutowanie przewodów do różnych urządzeń np. silniczka elektrycznego),Kółko informatyczne cieszyło się największym zainteresowaniem, dlatego powstało sześć 9-cio osobowych grup, z którymi pracowali informatycy - Pan mgr Andrzej Szczygielski i Pan mgr Lesław Kuchciak. Uczniowie klas V-VI na zajęciach poznali kilka sposobów budowy stron internetowych od skomplikowanych do najprostszych (HTML do wizualnego tworzenia stron). Poznali sposoby tworzenia stron w Notatniku (HTML), w Wordzie oraz FrontPage. W programie FrontPage zostali zapoznani z podstawowymi narzędziami oraz ich zastosowaniem przy budowie strony www. Poznali sposób zapisywania oraz tworzenia podstron. Przy pomocy Internetu wyszukiwali informacje związane z budową własnej strony oraz wyszukiwali gotowych szablonów stron. Poznawali też sposoby tworzenia galerii internetowych w programie FrontPage oraz przy pomocy innych programów służących tylko do tworzenia galerii zdjęć na strony internetowe. Za pomocą tego programu stworzyli najpierw proste strony na temat Horyńca, a następnie bardziej rozbudowane oparte na szablonach www. Uczniowie nauczyli się także sposobów publikacji stron w Internecie i przy pomocy programu online – menadżer witryny opublikowali strony. Najmłodsi uczestnicy kółka poznali podstawy obsługi systemy Vista oraz podstawowych programów. Na początku w formie zabawy przy wykorzystaniu kilku prostych gier znajdujących się w systemie Vista doskonalili obsługę myszki. Następnie zostali zapoznani z klawiaturą, której obsługę doskonalili przy wykorzystaniu prostych programów do nauki pisania dostępnych w Internecie. Poznali obsługę prostego edytora grafiki Paint oraz jego możliwości przy wykonywaniu różnych rysunków oraz efekty specjalne, przy pomocy których można wykonywać identyczne elementy rysunku. Uczyli się wycinać i dopasowywać elementy rysunków do siebie (puzle). Wykonywali też prace na zadany temat „Zima”. Następnie poznali obsługę darmowego programu graficznego do tworzenia prostych gier platformowych „Zróbmy sobie grę”. Przy pomocy tego programu uczniowie poznali zasady tworzenia gier platformowych przy pomocy techniki przeciągnij i upuść. Dzieci miały za zadanie przeciąganie i ustawianie przeszkód na drodze głównego bohater. Dzięki temu programowi nauczyli się, że  w grze jest ważne gdzie się postawi jakiś element. Kolejnym tematem realizowanym na zajęciach było doskonalenie liczenia i zasad ortografii oraz przypominanie wiadomości z różnych przedmiotów w nauczaniu zintegrowanym przez wykorzystaniu zadań znajdujących się na stronie internetowej Wesołej Szkoły. Na tej stronie uczniowie mają dostępne zadania z różnych przedmiotów poukładane klasami. Niektóre zadania dla klas II przy niewielkiej pomocy potrafili rozwiązywać sami. Kolejnym etapem zajęć było zaznajomienie uczestników z edytorem tekstu (najpierw Notatnik a następnie Word Pad). W grupie klas II zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z obsługą edytora tekstu, sposobami jego wykorzystania i przeznaczeniem. Drugim z realizowanych zadań było zapoznanie dzieci z edytorem graficznym. Przedstawienie jego budowy, funkcji oraz przykładów zastosowań. Oba programy tj. edytor tekstu i grafiki zostały zastosowane do stworzenia dokumentu przedstawiającego danego ucznia.
Warsztaty motywacyjno-wzmacniające w dwóch grupach prowadzonych przez Panie: mgr Irenę Stelmach i mgr Magdalenę Marcicką odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Zajęcia prowadzone były Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Praca metodą W. Sherborne polega na takiej formie ruchu, która sprzyja relaksowi, odprężeniu, poznaniu własnego ciała, współdziałania w grupie, zaufaniu do drugiego człowieka itp. Celem zajęć motywacyjno – wzmacniających było budowanie w dzieciach szerszej znajomości siebie samego, własnej psychiki, umiejętności spojrzenia na siebie z dystansem z możliwością obiektywnej oceny własnej osoby. Dzieci próbowały zrozumieć, na czym polegają głównie ich kłopoty, problemy w nauce, kontaktach
z rówieśnikami. Odgadywały i nazywały swoje emocje, zarówno te pozytywne jak i te postrzegane negatywnie, przeszkadzające, niepożądane. Wymyślały sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresujących, czy denerwujących, podawały propozycje walki ze złością. Jednocześnie uświadamiały sobie, że mają prawo odczuwać wszystkie te emocje, problem polegał jedynie na tym, jak sobie z nimi radzić. Na zajęciach mocno skupiały się na budowaniu dobrej samooceny, wzmacnianiu mniemania o sobie, oraz motywowania tych dzieci, które postrzegały siebie w sposób negatywny
do przełamywania własnych lęków i podejmowania działań. W czasie warsztatów dzieci próbowały również współdziałać w grupie, przekonywały się, jaka to ważna i trudna umiejętność. Wiele czasu poświęciły na budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami, a więc również na naukę skutecznego, właściwego sposobu odmawiania. Często dzieci, które mają kłopoty, nie są pewne swoich przekonań, nie wierzą we własne siły mają duże problemy z podejmowaniem decyzji. Ostatnie tematy miały za zadanie rozbudzić wyobraźnię dzieci i wzbudzić w nich łatwość wypowiadania się.
Do realizacji założonych celów wykorzystywane były metody aktywizujące każde dziecko, a więc elementy dramy, wchodzenie w role, scenki sytuacyjne, burze mózgów, ekspresja słowna, malarska, techniczna. Dzieci bardzo chętnie brały udział we wszystkich rodzajach zabaw tym bardziej, że do dyspozycji w czasie ćwiczeń mamy kolorową chustę i tunel co urozmaica ćwiczenia. Uczestnicy zawsze mają możliwość dobrowolnego wzięcia udziału w zabawach, jest to szczególnie ważne przy zabawach budujących zaufanie do grupy. Zabawy wywoływały w grupie wiele emocji, zwłaszcza tych pozytywnych, rozwijają wrażenia wzrokowe, dotykowe i wprowadzają radosny nastrój i odprężenie
i oto włośnie chodzi, żeby przez zabawę uzyskać zamierzone efekty.
W zajęciach logopedycznych uczestniczyło łącznie 15 uczniów. Cele zajęć obejmowały: rozwijanie i usprawnianie komunikacji językowej dzieci, likwidację zaburzeń w rozwoju mowy oraz istniejących wad wymowy. W trakcie diagnozy logopedycznej tych dzieci stwierdzono następujące wady wymowy: sygmatyzm (9), rotacyzm (3), dyslalię wieloraką – w obrębie kilku głosek (2), dyslalię audiogenną  i współistniejący opóźniony rozwój mowy u dziecka z niedosłuchem (1). Zadania i cele założone w programie zostały zrealizowane. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Poprawiły się ich umiejętności komunikacyjne, całkowicie zlikwidowano rotacyzm ( głoski są realizowane prawidłowo w izolacji, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej), w przypadku sygmatyzmu, całkiem poprawną artykulację  zaburzonych głosek udało się uzyskać u pięciorga dzieci, u trzech osób nastąpiła znaczna poprawa, choć niekiedy popełniają jeszcze błędy w mowie spontanicznej. Czworo dzieci wymaga jeszcze dalszych ćwiczeń.

Koordynator projektu

Dorota Ważna – dyrektor szkoły